head

ผลการตรวจข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. ภาษาไทย 1. ภาษาไทย th3
2. คณิตศาสตร์ m 2. คณิตศาสตร์ ma3
3. วิทยาศาสตร์ sc 3. วิทยาศาสตร์sc3
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม so แก้ไขศูนย์ 3 และรร.บ้านเขวาแล้วแก้ไขศูนย์ 3 และร.ร.บ้านเขวา 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมso3